திருக்கல்யாணம் – 2

keep-calm-because-she-s-my-girl

திருக்கல்யாணத்தின் சில பல மாற்றங்களுடன் எழுதுவதால் தான் இந்த தாமதம்…. முடிந்த வரை வாரத்திற்கு இரண்டு அல்லது மூன்று பதிவுகளை தர முயற்சிக்கிறேன்…..

Thirukalayanam 2

அடுத்த அத்தியாயம் படித்துவிட்டு உங்களின் கருத்துகளை பகிரவும்…

Posted on June 22, 2015, in Important read. Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. Famitha Usman

    Back to form Nila… but very rare to find the new changes… Waiting for next UD..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: